ZÁRUČNÁ DOBA, REKLAMÁCIE

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná doba.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou.
Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas záručnej doby plynúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

Postup vybavovania reklamácií.

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese predávajúceho, alebo  elektronickou poštou na adrese info@laskovo.sk
Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný postupovať podľa reklamačného poriadku internetového obchodu (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok.
Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.
Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

Reklamácie zasielajte na adresu:

ELLIS – Eliška Kučíková, Hradská 1D, 821 07 Bratislava

Prípadne cez Packetu na meno Eliška Kučíková: Chovateľské potreby Labrador,  Uzbecká 10, 82107 Bratislava, info@laskovo.sk, 0903414895.
Na bezplatné vrátenie tovaru stačí vo výdajnom mieste uviesť kód 91445263
Personál výdajného miesta na základe kódu vytlačí štítok a pošle reklamovanú vec na naše náklady k nám.

Reklamačný formulár stiahnete tu: 

Reklamačný formulár

 

Reklamačný poriadok.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v e-shope www.laskovo.sk
– Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady a bol zakúpený u predávajúceho.
– Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu od ich zistenia. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia písomnej reklamácie tovaru predávajúcemu, pričom následne je kupujúci povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu. Poštovné pri odoslaní produktu na reklamáciu hradí kupujúci.
– Kupujúcemu sa odporúča vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru.
– Ak má tovar vady, má kupujúci právo uplatniť si reklamáciu tak, že v písomnej reklamácii popíše povahu vadu tovaru a navrhovaný spôsob vybavenia reklamácie. Ak tovar nemá dohodnuté vlastnosti, pričom vadu je možné odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať tiež výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.
– Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej podobe.
– Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť (napr. pri zlacnenom tovare).
– Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zapríčinené kupujúcim, okrem iného, najmä:

– prirodzeným opotrebením,
– znečistením tovaru alebo jeho častí,
– zanedbaním predpísanej starostlivosti o tovar,
– používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa,
– zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
– pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,
– mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.,
– po uplynutí záručnej doby.

– Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
– Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v popise závad pri uplatnení reklamácie.
– Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená tak, že predávajúci zabezpečí odstránenie vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
– Pokiaľ ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na primeranú zľavu z ceny veci.
– Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
– Predávajúci si vyhradzuje právo vymeniť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými parametrami. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova odo dňa prevzatia novej veci.
– Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a o vybavení reklamácie kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, vydať písomný doklad (aj e-mailom) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
– Na vybavenie reklamácie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa nevzťahuje 30-dňová lehota v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa. Lehota na vybavenie reklamácie v tomto prípade nie je zákonom stanovená, predávajúci sa ju však zaväzuje vybaviť v lehote do 60 dní.
– Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.